زیر بنای استانداردهای حسابداری در خدمات حسابداری در کرج چهار/شهریور

توضیحاتی در مورد زیر بنای استاندارهای حسابداری در خدمات حسابداری در کرج

زیربنای استانداردهای حسابداری
دو عامل اصلی سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار ترین عوامل بر روی متغیر های محیطی شش گانه ی موثر بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری مالی می باشند. با توجه به این تقسیم بندی می توان عامل دیگری را نیز بر تدوین استانداردهای حسابداری معرفی کرد. این عامل همان تئوری حسابداری می باشد. افرادی که در خدمات حسابداری در کرج مشغول به کار هستند باید به این تکته توجه داشته باشند که نمیتوانند این عوامل سه گانه را به صورت جداگانه بررسی کرد زیرا تمامی این عوامل اثرات متقابلی بر روی هم میگذارد پس در پایان میتوان گفت عواملی که باعث تشکیل تدوین استاندارد های حسابداری هستند شامل عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و تئوری حسابداری می باشد که در خدمات حسابداری در کرج بسیار مهم است. حال میخواهیم تئوری حسابداری را بیشتر بشناسیم. میتوان تعریفی به صورت زیر از تئوری حسابداری داشت.
مجموعه ای از تعاریف، فرضیات زیر بنایی، اصول و مفاهیم و نحوه ی استنتاج اطلاعات را تئوری گویند که یکی از اصلی ترین زیر بناهای تدوین استاندارد های حسابداری می باشد. از طرف دیگر تمامی اطلاعات حسابداری که بعد از پردازش بر روی اطلاعات بدست می آید نیز از تئوری حسابداری در آن بسیار استفاده شده است حال با توجه به شناخت جزیی که از تئوری حسابداری داشتیم میخواهیم هدف را برای خدمات حسابداری در کرج مشخص کنیم. میتوان گفت هدف اصلی تئوری حسابداری فراهم کردن مجموعه ای از اصول و روابطی است که رخداد های اتفاق افتاده در حسابداری را بیان می کند و همچنین رخدادهایی که اتفاق نیفتاده و یا اینکه اتفاق افتاده اما مشاهده نشده را پیش بینی می کند. از دیگر مواردی که در مورد خدمات حسابداری در کرج مهم است این است که تئوری حسابداری توسط تحقیقات حسابداری مورد آزمون و سنجش و در نهایت نیز تایید قرار خواهد گرفت اگر به طور کلی بخواهیم برای افرادی که در خدمات حسابداری در کرج فعالیت می کنند، هدف تئوری حسابداری را بیان کنیم میتوان گفت هدف تنها بیان و پیش بینی می باشد.
طبقه بندی تئوری حسابداری بر حسب ماهیت
برای علاقه مندان به خدمات حسابداری در کرج، میخواهیم طبقه بندی تئوری حسابداری بر حسب ماهیت را نیز بیان کنیم و به این صورت می باشد که :
1 - تئوری های دستوری 
2- تئوری های توصیفی
در مورد تئوری های دستوری میتوان گفت که آن تئوری ها بیان کننده ی آنچه را که باید باشند، هستند و تئوری های توصیفی نیز آنچه را که هست و یا آنچه را که اتفاق افتاده است بیان می کنند. افرادی که در خدمات حسابداری در کرج مشغول به کار هستند باید توجه داشته باشند که تئوری های دستوری را بتوانند از تئوری های توصیفی متمایز کنند، در مقالات بعدی خدمات حسابدرای در کرج توضیحات بیشتری خواهیم داد.
 

نظرات

نظر خود را اضافه کنید