مفروضات بنیانی حسابداری پانزده/تیر

مفروضات بنیانی حسابداری در خدمات حسابداری

تمامی فرایند های شناخت حساب، اندازه گیری، طبقه بندی و تلخیص رویدادهای مالی که در خدمات حسابداری اتفاق می افتد بر اساس مفروضات بنیانی حسابداری به وجد آمده اند و همچنین این مفروضات، فرضیات عام و بدیهی می باشند که زیر بنای اصول پذیرفته شده حسابداری نیز می باشند.
در خدمات حسابداری 4 فرض بنیانی وجود دارند که عبارتند از :

1 – فرض شخصیت حسابداری
گاهی در خدمات حسابداری حساب شخصی مدیر عامل با حساب های شرکت و یا واحد اقتصادی ادغام می گردد که این روش با استانداردهای حسابداری در تضاد می باشد.فرض تفکیک شخصیت در خدمات حسابداری به همین اصل اشاره دارد که شخصیت حسابداری واحد انتفاعی از شخصیت حقیقی مالک یا مالکان آن کانلا جدا و مستقل می باشد. افرادی که در خدمات حسابداری مشغول هستند به خوبی باید به این نکته توجه داشته باشند زیرا بسیار هائز اهمیت می باشد. نکته قابل توجه در مورد فرض شخصیت حسابداری این است که این فرض در محاکم قانونی کاربرد ندارد زیرا یک مفهوم حسابداری می باشد و ساختار قانونی نیست که مرز های کاملا مشخص و خشکی داشته باشد و مثل قانون کاربرد داشته باشد. فرض شخصیت حسابداری فقط مرزهایی را تعیین می کند تا اطلاعات مربوط به واحد انتفاعی وارد صورتهای مالی تجاری گردد.
یکی از مهمترین نکاتی که در معادله حسابداری قابل برداشت است و برای افراد مشغول در  خدمات حسابداری مهم می باشد ، بازتاب فرض شخصیت حسابداری در معادله حسابداری می باشد.

2 – فرض تداوم فعالیت
در این فرض به زمان و تداوم فعالیت واحد اقتصادی اشاره شده و فرض بر این است که تداوم فعالیت واحد های اقتصادی به صورت نا معلوم ادامه دارد مگر این اینکه شرایطی پیش آید تا به زمان اتمام فعالیت در آینده نزدیک گشته و قابل پیش بینی باشد.مثال دقیق تری برای علاقه مندان به خدمات حسابداری خواهیم زد تا موضوع روشن تر شود. برای مثال کاهش فروش و زیان در انتهای دو الی جند سال که به برشکستگی در عام معروف می باشد و تقریبا تمامی شما عزیزان مشغول در خدمات حسابداری با این عبارت آشنا هستید.
از دیگر نکات هائز اهمیت بای علاقه مندان به خدمات حسابداری این است که، واحد های انتفاعی بخش عمومی که با توجه به قوانین وضع شده تاسیس شده اند و یا تحت تملک دولت و یا سایر بخش ها و نهاد های بخش عمومی می باشند، فقط در حالت تعطیلی به صورت قانونی، واگذاری و یا منحل شدن تداوم فعالیت خود را دارا می باشند و به این صورت تدام فعالیت مشخص تری نسبت به دیگر واحد های اقتصادی و انتفاعی را دارا می باشند.

3 – فرض دوره مالی
با توجه به فرض قبلی عمر واحد های اقتصادی نا محدود می باشد و از طرفی برای به دست آوردن اطلاعات دقیقتر و مشخص تر نسبت به روند فعالیت اقتصادی، افراد مشغول در خدمات حسابداری نیاز به زمان های مشخص و محدود برای گزارشگری دارند. به همین دلیل عمر نامحدود واحد های اقتقادی را به دوره های زمانی مشخص تقسیم بندی کرده اند.که به این تقسیم بندی فرض دوره مالی گویند تا افراد مشغول و همچنین علاقه مندان به خدمات حسابداری گزارشگری دقیقی نسبت به رویداد های مالی به دست آورند و بتوانند اطلاعات مفید و کاربدی به حسابداری مدیریت ارائه دهند.تهیه گزارشات دوره ای حسابداری کاملا مبتنی بر فرض دوره مالی است که این فرض بسیار کار افراد مشغول در خدمات حسابداری را راحت نموده است.
4 – فرض سنجش پولی
شاید علاقه مندان به خدمات حسابداری نام دیپری را برای این فرض شنیده باشند، بله درست است نام دیگر این فرض فرض واحد اندازه گیری می باشد که با توجه به تعریفی که از آن خواهیم داشت دلیل این نام گذاری را به راحتی متوجه خواهید شد.در خدمات حسابداری برای اندازه گیری و گزارشگری رویداد های مالی از مقیاس مشترکی باید استفاده شود که در خدمات حسابداری این مقیاس و معیار مشترک پول می باشد اگر چه معیار ها و واحد های اندازه گیری دیگری در روند خدمات حسابداری و گزارشگری مالی استفاده می شود اما این معیار ومقیلس جهانی می باشد. نکته قابل توجه برای علاقه مندان به خدمات حسابداری این است که تنها ضعف این معیار کاهش ارزش در شرایط تورمی می باشد و متاسفانه در ایران وجود تورم بسیار بالا است و در کشور ایران راه حلی برای این اتفاق وجود دارد که استفاده در کشور ایران مجاز می باشد و این روش ، روشی جز تجدید ارزیابی نمی باشد و افراد مشغول در خدمات حسابداری به طور ادواری مجاز به تجدید ارزیابی دارایی های غیر پولی می باشند.
 

نظرات

نظر خود را اضافه کنید