حسابداری بازرگانی برای خدمات حسابداری در کرج چهار/مهر

آموزش حسابداری بازرگانی برای حسابداری در کرج و حسابداری مالیاتی در کرج

حسابداری بازرگانی
برای انجام حسابداری مالی در کرج و حسابداری مالیاتی در کرج بهتر است ابتدا به صورت ساده اما کامل با مفاهیم حسابداری بازرگانی در حسابداری در کرج آشنا شویم
اصول حسابداری درموسساتی که به خریدوفروش کالا اشتغال دارند همانند موسسات خدماتی است اما چرخه ی عملیاتی یک موسسه بازرگانی ازچرخه عملیاتی یک موسسه خدماتی طولانی تر است.          موسسه بازرگانی                                                                                     واحداقتصادی است که به منظور کسب سود به خریدوفروش کالا می پردازد مانند فروشگاهای لباس،سوپرمارکتهاو...                                                                                             کالا                                                                                                      اجناسی است که موسسات به قصدفروش وسودآوری آنهاراخریداری می کنند                                نکته:دریک فروشگاه فرش (قالی)یک کالا محسوب می شود اما همین قالی دریک فروشگاه آهن ازاقلام اثاثه است وکالا دراین فروشگاه(تیرآهن) می باشد                                                               صورتحساب فروش                                                                                  فروشگاه ها هنگام فروش کالا صورتی طی چند نسخه تنظیم نموده ویک نسخه آن را همراه با کالا به خریدار تحویل می دهند نام این صورت فاکتور می باشد که هنگام فروش فاکتور فروش محسوب می شود. که شامل شماره مسلسل،نام موسسه،تاریخ،شرح کالا،نام کالا،نرخ فی کالا،تعداد،قیمت کالا ونام خریدار می باشد که مناسب ترین مدرک برای خرید کالا،فاکتور فروش می باشد.                          برگ رسید کالا به انبار                                                                              باورود کالا وتحویل آن به انبارموسسه (فروشگاه)نسبت به صدور برگ رسید کالا به انبار اقدام می شود که شامل تعدادیا مقدار ،واحدوزن،قیمت یک واحد،قیمت کل و شماره فاکتور است                           برگ خروجی از انبار (حواله انبار)                                                                               درهنگام تحویل کالا به خریدار نسبت به صدور برگ خروج کالا ازانبار اقدام می شود که شامل شرح کالا،تعدادیا مقدار،قیمت یک واحد،قیمت کل  ونام خریدار می باشد.این برگه را حواله انبار نیز می نامند عملیات حسابداری کالا  در حسابداری در کرج                                                                                            درموسسات بازگانی باتوجه به نوع وحجم کار یکی از دوسیستم دائمی یا ادواری برای نگهداری حساب کالا استفاده می شود.                                                                                       
سیستم دائمی نگه داری کالا
در حسابداری مالیاتی در کرج و مشاوره مالیاتی در کرج امور بسیار متفاوتی از اهمیت بالایی برخوردار هست به خصوص در حسابداری بازرگانی زیرا گردش مالی بالایی داشته و در صورت اشتباه حسابدار با توجه به ضرایب جرایم مالیاتی زیان بسیار بالایی متوجه آنها می باشد پس بهتر است از نکات مهم غافل نباشیم که یکی از این نکات پر اهمیت بحث موجودی کالا می باشد که به روش های متفاوت نگه داری بسیار وابسته می باشد
دراین سیستم درهرلحظه ازدوره مالی می توان مدارک واطلاعات موجودی کالا را ملاحظه وبررسی نمود به عبارتی این سیستم به صورت دائم کالای موجود را نشان می دهد.با استفاده ازاین سیستم می توان برموجودی کالا کنترل بیشتری اعمال کرد مانند جواهرفروشی ها،فروشگاهای اتومبیل وفروشگاهای مبل وصندلی
1-ثبت خرید کالا:                                                                                                   
موجودی کالا**                                                                                                   
وجه نقد/حساب پرداختنی**                                                                   
2-ثبت فروش کالا:                                                                                               
الف-نقد/حساب دریافتنی**                                                                                      
فروش کالا**                                                                        
ب-بهای تمام شده کالای فروش رفته**                                                                            
موجودی کالا**                                                               
3-ثبت برگشت ازخریدکالا                                                                                         
وجوه نقد/حساب پرداختنی**                                                                                       
موجودی کالا**                                                                      
4-ثبت برگشت ازفروش کالا:                                                                                     
الف-برگشت ازفروش کالا**                                                                                      
وجوه نقد/حساب دریافتنی**                                                     
ب-موجودی کالا**                                                                                                
بهای تمام شده کالای فروش رفته**                                                        

حساب موجودی کالا:
یک حساب دائمی است که درهنگام خرید کالا وبرگشت ازفروش کالا ودرزمان فروش کالا وبرگشت ازخرید کالابه بهای تمام شده بنا برمورد بدهکاروبستانکار می شود.این حساب در حسابداری در کرج بسیار دارای نکات مالی و مالیاتیمی باشد که در آینده و در دیگر مقالات آموزش حسابداری در کرج به آن خواهیم پرداخت

حساب موجودی کالا                                                 
      فروش کالا**     

    برگشت ازخرید کالا**        مانده اول دوره**

خرید کالا طی دوره**

برگشت ازفروش کالا**
    مانده پایان دوره کالا**    


حساب فروش کالا
یک حساب موقت است که درهنگام فروش کالا به بهای فروش (یا بهای مندج درفاکتور فروش) کالا بستانکار می شود.
حساب فروش کالا
فروش کالا**    
    

حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته
یک حساب موقتی است که هنگام برگشت کالای فروش رفته به بهای فروش بدهکار می شود

حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته
 **       برگشت ازفروش کالا    فروش کالا**
    

حساب برگشت ازفروش کالا
یک حساب موقتی است که درهنگام برگشت کالای فروش رفته به بهای فروش بدهکار می شود


حساب برگشت ازفروش کالا
      برگشت ازفروش طی دوره**

سیستم ادواری نگه داری کالا
با توجه به اینکه این سیستم نگهداری در حسابداری کرج اهمیت کمتری دارد به صورت ساده توضیحاتی برای علاقمندان به حسابداری در کرج درج می نماییم
سیستم ادواری ساده وکم هزینه است اما اطلاعات لازم رادرمورد کفایت ویا عدم کفایت میزان کالاهای خریداری شده وفروخته شده وموجودی های  کالا درهرمقطع زمانی را بادقت وسرعت کافی دراختیار  اسستفاده کنندگان ازاین اطلاعات قرار نمی دهند .معمولا سیستم ادواری درموسساتی کاربرد دارد که کالاهای ارزان قیمت وپرگردش دارند.

ثبت های حسابداری در سیستم ادواری موجودی کالا در حسابداری درکرج
دراین سیستم حساب موجودی کالا در طول دوه مالی گردش (فعالیت) ندارد وتا پایان دوره مالی وقبل از اصلاحات بدون تغییر باقی می ماند وسپس با انجام دو ثبت اصلاحی ابتدا موجودی کالای اول دوره ازاین حساب  حذف وسپس موجودی کالای پایان دوره دراین حساب بدهکار می شود .
1-ثبت خرید کالا                                                                                                  
یک حساب موقت است که فقط در زمان خرید کالا بدهکار می شود                                       
خریدکالا**                                                                                                     
وجوه نقد/حساب پرداختنی**                                                                   
2-ثبت هزینه حمل کالای خریداری شده                                                                        
یک حساب موقت است که در زمان پرداخت هزینه حمل کالای خریداری شده بدهکار می شود          
هزینه حمل کالای خریداری شده**                                                                               
وجه نقد**                                                                      
3-ثبت برگشت ازخرید وتخفیفات                                                                               
یک حساب موقت است که درزمان برگشت بخشی از کالا یا کل کالای خریداری شده بستانکار می شود. 
وجه نقد/حساب پرداختنی**                                                                                        
برگشت ازخرید**                                                                          
4-ثبت موجودی کالا                                                                                                
الف-حذف موجودی کالای اول دوره:                                                                            
خلاصه سود وزیان**                                                                                             
موجودی کالا(اول دوره)**                                                                
ب-بابت موجودی کالای پایان دوره:                                                                            
موجودی کالا(پایان دوره)**                                                                                    
                                       خلاصه سود وزیان**   
حسابهای موجودی کالا:یک حساب دائمی است که مانده آن دردفاتر موسسه همیشه همان مبلغی می باشد که از سال قبل انتقال یافته است .
درپایان دوره مالی با انجام یک ثبت روزنامه اصلاحی موجودی کالای اول دوره را حذف وسپس موجودی کالای آخردوره را که با شمارش وموجودی برداری عینی (انبارگردانی)تعیین گردیده است با انجتم یک ثبت روزنامه اصلاحی دیگر به جای موجودی کالای اول دوره قرار می دهیم.
5-ثبت فروش کالا
یک حساب موقت است که درزمان فروش کالا به قیمت فروش (فاکتور فروش)بستانکار می گردد .
وجوه نقد/حساب دریافتنی**                                                                                        
فروش کالا**                                                                         
6-ثبت برگشت از فروش وتخفیفات                                                                               
یک حساب موقت است که هنگام برگشت کالای فروش رفته بدهکار می شود                                
برگشت ازفروش کالا**                                                                                           
وجوه نقد/حساب دریافتنی**                                                             

تخفیفات
انواع تخفیفات:
برای انجام امور حسابداری در کرج از نکات ویژه در این آموزش می توان به بحث تخفیفات پرداخت که برای حسابداری در کرج بسیار مهم می باشد
1-تخفیفات تجاری وتوافقی:دراین نوع تخفیف فروشنده(1-درماهای معینی از سال2-ویا به مشتریانی که از یک مبلغ معینی بیشتر خرید کنند 3-ویا براثر توافق با مشتریان خود) مبلغ ویا درصدی از بهای فروش را تخفیف می دهند .
نکته: این نوع تخفیفات در دفاتر ثبت نمی گردد به دلیل آنکه بعدازاعطای تخفیف، فاکتور صادر می شود.
2-تخفیف به علت عیب یا نقص کالا: زمانی که کالای خریداری شده با نمونه سفارش داده شده مطابقت نداشته باشد خریدار حق قانونی فسخ معامله رادارد دراین شرایط فروشنده مقداری تخفیف در قیمت فروش منظور می نماید.دردفاتر خریدار از حساب( برگشت ازخرید وتخفیفات) ودردفاتر فروشنده ازحساب (برگشت از فروش وتخفیفات) استفاده می شود.
3-تخفیفات نقدی: درخرید وفروشهای نسیه کالا ایجاد میشود فروشنده کالا برای تشویق خریدار به پرداخت زودهنگام نسیه، دوره ای به منظور تخفیف در نظر می گیرد که در دفاتر فروشنده به نام تخفیفات نقدی فروش ودر دفاتر خریدار به نام تخفیفات نقدی خرید ثبت می شود

نظرات

نظر خود را اضافه کنید