حسابداری ارزیابی سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام بیست و پنج/اردیبهشت

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام در پایان دوره مالی

ارزیابی سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام در پایان دوره مالی

همانطور که تمامی علاقه مندان به حسابداری کرج و شاغلان در مشاوره مالیاتی در کرج و مشاوره مالی در کرج و شرکت حسابداری کرج می‌دانند سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره برای انتقال به ترازنامه نیاز به ارزیابی مجدد دارند. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری های سریع المعامله و سرمایه گذاری‌های غیر سریع المعامله تقسیم بندی می شوند.

برای علاقمندان به خدمات حسابداری کرج نحوه انعکاس هر دو نوع سرمایه گذاری ها را بیان می کنیم.

نحوه انعکاس سرمایه گذاریهای سریع المعامله در ترازنامه

اگر سرمایه گذاریهای سریع المعامله به عنوان دارایی های جاری نگهداری شوند نحوه انعکاس آنها در ترازنامه به صورت خالص ارزش فروش می باشد

نحوه انعکاس سرمایه گذاری‌های غیر سریع المعامله در حسابداری

برای انعکاس سرمایه گذاری‌های غیر سریع المعامله در ترازنامه باید آنها را به روش های خالص ارزش فروش و یا روشی دوم به نام روش حداقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی کرد و در تراز نامه انعکاس داد. خالص ارزش فروش سرمایه گذاری ها را توضیح می دهیم و مبالغ به صورت خالص ثبت می شوند اما علاقه مندان به حسابداری کرج می‌دانند که در فروش سرمایه‌گذاری‌ها هزینه‌های مرتبط با آن سرمایه‌گذاری مثل مالیات نقل و انتقال و حق الزحمه کارگزار و دیگر هزینه های مربوط از قیمت سرمایه‌گذاری‌ها کسر می گردد و سپس قیمت فروش سرمایه گذاری ها در ارزیابی مجدد به روش خالص ارزش فروش آماده انعکاس در ترازنامه می باشد.علاقه مندان به حسابداری کرج می‌دانند در روش عمل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر دو مبلغ محاسبه می‌شوند و پس از بررسی مبلغی که کمتر باشد به عنوان مبلغ ارزیابی سرمایه گذاری ها انتخاب می شوند.

امیدواریم این مقاله برای تمامی علاقمندان به حسابداری کرج مورد استفاده و مفید قرار گرفته باشد

نظرات

نظر خود را اضافه کنید